Title Image

MUDr. Miroslava Hriňová

Home  /  MUDr. Miroslava Hriňová
MUDr. Hriňová
MUDr. Miroslava Hriňová
Kardiológ
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty Kardiológ
Degrees Doktor medicíny
Work Days

Osobné údaje

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Rodinný stav:

Vydatá

E-mail:

mirka.hrinova@gmail.com

Vzdelanie

Vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika kardiológie, NUSCH a.s. Bratislava

Typ a rok záverečnej skúšky: Ukončenie špecializačného štúdia s úspešným absolvovaním záverečnej skúšky v odbore kardiológia 28.3.2019

Vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ,Lekárska fakulta, I.interná klinika Dionýza Diešku LF SZU a UNB

Typ a rok záverečnej skúšky: Potvrdenie o absolvovaní spoločného internistického kmeňa, 22.5.2014

Vzdelávacia inštitúcia: Lekárska fakulta Masarykovej Univerzity v Brne

Obor: Všeobecné lekárstvo
Typ a rok záverečnej skúšky: 31.5. 2011

Vzdelávacia inštitúcia: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš, Slovensko

Typ a rok záverečnej skúšky: Maturita, 2005

Doterajšia prax

1.8.2011- 1.4.2016-zamestnanec na internom oddelení Nemocnice Zvolen a.s. na pozícii sekundárny lekár

1.5.2016- 1.1.2018– kardiologické oddelenie SUSCCH a.s. Banská Bystrica

2.1.2018- súčasnosť- oddelenie akútnej kardiológie SUSCCH a.s. , Banská Bystrica

Kurzy a kvalifikácie

21-22.10.2018- Kurz RT 3D echokardiografie , Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 2 časť

28.4-28.4.2017- Kurz RT 3D echokardiografie , Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 1 časť

2014 absolvovaný kurz v echokardiografii u MUDr. Petra Dediča poliklinika Novamed B.B

27-8.3.2015 získaný certifikát Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne- Myokard –funkcia ľavej komory

10-11.4.2015 získaný certifikát Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne – Chlopne ľavého srdca

2009-Diplom získaný na Študentskej vedeckej konferencii za prácu- Zhodnotenie významu intraprocedurálneho poklesu gradientu vo výtokovom trakte ľavej komory srdcovej u pacientov s hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou v priebehu alkoholovej ablácie septa

2009- Certifikát z kurzu Úvod do odboru urgentná medicína a medicína katastrof

1993-2000 ZŠ- umelecká , Veľký Krtíš (absolventka akordeonu)

Ostatné znalosti a schopnosti

Počítače:

Windows XP, MS OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), internet

Jazyk:

Nemecký jazyk - aktívne

Španielsky jazyk - pasívne

Anglický jazyk - pasívne

Vodičský preukaz:

Skupiny B